Prof. Dr. Ramazan Yavuz Akman
Üroloji Uzmanı

Yurt İçi Makaleler

 • Akman Y, Sargın SY, Dalva İ, Özkan N, Güneş Z, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda ofloxacinin profilaktik antibakteriyel ajan olarak kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 20: 64, 1994
 • Akman RY, Şenel MF, Çimentepe E, Sağlam R: Ülkemizde ilk mobil ESWL sistemi uygulaması ve sonuçları. Yeni Tıp Dergisi 15 (5): 267-269, 1998
 • Arıkan Y, Şenel MF, Ziyal İ, Akman Y: Ameliyat sonrası tromboembolik olayların Profilaksi ve tedavisinde güncel yaklaşım. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 5 (1): 105-109, 1998
 • Arıkan Y, Şenel MF, Akman Y, Demirci F, Can C: Düşük molekül ağırlıklı heparin, Proksikam ve Sisaprid’in intraabdominal adhezyon üzerindeki etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 12: 18-21, 1998
 • Şenel MF, Akman Y, Demirci F: Kadınlarda akut üretral sendromun ampirik tedavisi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2 (2): 106-110, 1998
 • Akman RY, Şenel MF, Kılıç S, Sargın S: Transrektal prostat biyopsisi profilaksisinde norfloksasin mi, sefotaksim mi? Yeni Tıp Dergisi 16 (1): 10-12, 1999
 • Erol A, Akman Y: Spinal Kord travmasında Ürolojik yaklaşım. A. İ. B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1 (1): 87-99, 1999
 • Çam HK, Akman Y, Şenel F, Erol A: Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. A. İ. B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2): 88-94, 1999
 • Çam HK, Akman Y, Şenel F, Erol A: Üreter Alt Uç Taşlarında Tedavi: Üreteroskopi veya ESWL? A. İ. B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2 (2): 49-55, 2000
 • Akman RY, Çam HK, Şenel F, Erol A: Düzce’ de İlkokul Çağı Çocuklarda Enürezis Nokturna Prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 27 (2): 179-183, 2001
 • Akman Y, Çam K, Erol A: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7 (3): 76-79, 2001.
 • Kavak, A., A. H. Parlak, R. Y. Akman, N. Yeşildal, H. Anul, İ. Aydoğan, B. Çiçekci ve D. Kaya: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Hepatit B, C ve HIV Enfeksiyonları Açısından Bir Değerlendirme. Türkderm, 36, 272-275, 2002
 • Çiçekçi B, Çam K, Akman Y, Erol A: Selim Prostat Hiperplazisinin medikal tedavisi: Güncel Yaklaşımlar. Sendrom, 10, 107-111, 2003
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Selim Prostat Hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, 11, 80-84, 2003
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Erkek infertilitesini değerlendirmede semen analizinin özelikleri ve rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 35-38, 2002.
 • Çam K, Çiçekçi B, Akman Y, Erol A: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a major dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 15 (4), 256-257, 2002
 • Demiraran, Y., R. Y. Akman, B. Kocaman ve A. Erol: Pediyatrik Üroloji Operasyonlarında Epidural Tramadol ve Morfinin Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (2), 71-75, 2003
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları. Türk Üroloji Dergisi, 31 (1), 79-81, 2005.
 • Çam K, Kayıkçı A, Akman Y: Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreteral enjeksiyon tedavisinin etkinliğinin prospektif araştırılması. Düzce Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 2007; 3: 20-25
 • Akyüz O, Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Tekrarlayan üriner system enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3 (1): 41-43, 2007
 • Akman R. Y.: Ağrılı Mesane Sendromu / İnterstisiyel Sistit. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik, Ürojinekoloji Özel Sayısı, 3 (48), 87-96, 2007
 • Erol A, Tekin A, Çam H. K., Akman R. Y.: Tartışmalı Olgu:, Türk Üroloji Dergisi, 34 (1): 74-76, 2008
 • Yüksel A, Akman RY.: Yeni Jenerasyon Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 6. 2: 35-38, 2013.
 • Akman R. Y., Yüksel A.: Spinal Kord Travmalı Erkeklerde Erektil Disfonksiyon. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 6 (2), 79-83, 2013.
 • Akman R. Y., ., Erdoğdu D. U., Başar M. M.: Yaşlanan Erkek ve Kadında Ürolojik ve Cinsel Sorunlar. Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, 6 (4), 50-62, 2013.
 • Akman R. Y.: Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Botulinum Toksin ve Nöromodülasyon Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology 10. 1 (2013): 9-15.
 • Köseoğlu H., Akman R. Y.: Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Monopolar ve Bipolar Yöntemler. Bulletin of Urooncology, 14, 296-298, 2015.