Prof. Dr. Ramazan Yavuz Akman
Üroloji Uzmanı

Ulusal Bildiriler

 • Akbay E, Sarıtaş Ü, Akman Y, Boran M, Dalva İ, Gönenç F, Çetin S: Renal transplantasyon yapılmış hastalarda Hepatitis- C virüsü antikor prevalansı. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 19-22 Ekim 1993, Bursa
 • Akman Y, Sargın SY, Şamlı M, Güneş Z, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Prostatik obstrüksiyonlarda intra-üretral kateter kullanımı. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya
 • Akman Y, Sargın SY, Özkan N, Dalva İ, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Böbrek Kist Hidatiği: 13 vakanın retrospektif olarak incelenmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya
 • Erol A, Özgür S, Erol U, Özgür F, Akman Y, Özgüven V, Hazıroğlu R, Çetin S: Pediküllü Rektus ve Gracilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonunu: köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya
 • Şamlı M, Türkseven F, Sargın S Y, Özdemir G, Akman Y, Akpınar L, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Direk vizyon İnternal üretrotomi uygulanan 102 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya
 • Sargın S Y, Akman Y, Doruk E, Özdemir G, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Vezikovajinal ve Üreterovajinal fistüller: 35 olgunun gözden geçirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya
 • Şenel MF, Akman RY, Arıkan Y, Gürdal M, Can C: Mesane rekonstrüksiyonında politetrafloroetilen (Gore-Tex) graft kullanımı. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998, Kayseri
 • Arıkan Y, Şenel MF, Akman RY, Can C: Değişik anti-kanser ilaçlarının lokoregional uygulama sonrası barsak anastomozu üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998, Kayseri
 • Arıkan Y, Şenel MF, Akman RY, Can C: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin, Proksikam ve Sisaprid’in intraabdominal adhezyon üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998, Kayseri
 • Akman RY, Şenel MF, Çimentepe E, Sağlam R: Türkiye’ de ilk Mobil ESWL Sistemi Uygulaması ve Sonuçları. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne
 • Arıkan Y, Akman Y, Şenel F, Gürleyik E: İntraperitoneal Paclitaxel uygulamasının kolon anastomozu üzerindeki etkisi. 3. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 29-31 Ekim 1998, Bursa
 • Akman Y, Şenel F, Çiçekçi B, Kayıkçı A, Erol A: Düzce ve yöresindeki Enüresis Noktürna prevalansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep
 • Çam K, Akman Y, Çiçekci B, Şenel FM, Erol A: Üreter alt uç taşlarında ESWL nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Alt kaliks taşlarında ESWL’ nin Etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul
 • Çam K, Şenel FM, Akman Y, Çiçekci B,, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde I-PSS Formunun Anlaşılırlığının Araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Benign Prostat Hiperplazisinin Medikal Tedavisinde Doksazosinin Kısa Dönem Subjektif Etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde IPSS Formunun Hekim veya Hasta Tarafından Doldurulmasının Karşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmaları ile Başvuran Hastalarda Prostat Kanseri Erken Tanısı ve Hastaların Yıllık Takip Protokolüne Uyumu. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir
 • Çam K, Şenel FM, Akman Y, Kayıkçı A, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde IPSS Formunun Anlaşılırlığının ve Kısaltılmış Modelinin Etkinliğinin İncelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Şenel FM, Erol A: Transüretral Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001, Antalya
 • Çiçekçi B, Çam K, Akman Y, Şenel FM, Erol A: Prostat Biyopsisinde Oral ve Parenteral Antibiyotik Profilaksisinin Karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001, Antalya
 • Balbay O, Arbak P, Akman Y, Çam K, Alper M, Erbaş M: Kronik böbrek yetersizliği ile birlikte izole tüberküloz orşit olgusu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, 2001, İzmir.
 • Akman Y, Çam K, Kayıkçı A, Erol A: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.
 • Çam K, Akman Y, Akyüz O, Gezgin Y, Erol A: Semptom skor ve üroflovmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Erol A: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.
 • Demiraran, Y., R. Y. Akman, B. Kocaman, A. Kayıkçı ve A. Erol, “ Çocuklarda, Tek Doz Epidural Tramadol ve Morfinin Postoperatif Analjezik Etkinliği, ” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s. 84, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.
 • Şimşek, E., N. Koloğlu, Y. Akman, A. Şafak, “ Üriner Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Tanısal Tarama Testleri ve Görüntüleme yöntemlerinin Karşılaştırılması, ” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s. 85, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.
 • Kavak, A., A. H. Parlak, R. Y. Akman, N. Yeşildal, H. Anul ve D. Kaya, “ Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Hepatit B, C ve HIV Enfeksiyonları Açısından Bir Değerlendirme, ” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s. 91, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.
 • Çam K, Çiçekçi B, Günen A, Kayıkçı A, Akyüz O, Akman Y, Erol A: Benign prostst hiperplazine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya
 • Kayıkçı A, Akman Y, Çam K, Akyüz O, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya
 • Kayıkçı A, Akman Y, Yıldıray G, Çam K, Akyüz O, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya
 • Kayıkçı A, Akyüz O, Çam K, Akman Y, Erol A: 12 kadran transrektal prostat biyopsisi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya
 • Akyüz O, Çam K, Uzun Ö, Kayıkçı A, Sılan C, Akman Y, Erol A: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya
 • Gezgin Y, Kayıkçı A, Akman Y, Çam K, Erol A: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya
 • Memik Ö, Şener M, Çam K, Kayıkçı A, Akman Y, Erol A: Transrektal ultrsonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme-İzmir, 2007.
 • Akman RY, Coşkun Çelik E, Köse P, Demirtaş M: Omurilik yaralanmalı erkeklerde cinsel aktivite ve cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 4-7 Kasım 2010 Ankara.
 • Coşkun Çelik E, Akman RY, Köse P, Demirtaş M: Omurilik yaralanmalı bayan hastaların cinsel sorunlarının tesbiti ve bilgi düzeyleri. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 4-7 Kasım 2010 Ankara.
 • Köseoğlu H, Özdemir F, Akman Y, Buyru N.; Yüzeyel Mesane Kanseri ve MEFV Gen Değişimleri. I. Moleküler Üroloji Toplantısı (Üroonkoloji Derneği): İstanbul; 27/10/2014
 • Akman Y, Özülgen İ, Köseoğlu H, Şen E, Özkardeş H.; Yetmiş beş yaş ve üzeri hastalarda prostat biyopsisi, prostat kanserinin klinikopatolojik özellikleri. 11. Üroonkoloji Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013